De beste Kerstsites van het internet
Uitleg over de werking van de lijst
Kerstsites.nl is een verzameling van de populairste Kerstsites op het internet.

Elke eigenaar van een Nederlandstalige Kerstsite mag meedoen aan Kerstsites.nl.
Door mee te doen aan Kerstsites.nl kunnen webmasters bezoekers tussen de verschillende Kerstsites uitwisselen. De sites die de meeste bezoekers naar Kerstsites.nl sturen komen bovenaan te staan.

Deelname is geheel gratis, dus als u een Kerstsite heeft kunt u zich direct aanmelden. Na aanmelding krijgt u een eigen link waarmee u bezoekers naar Kerstsites.nl dient te verwijzen. Gebruik alleen de link die u bij de aanmelding verkrijgt, anders worden uw bezoekers niet geteld en komt uw site niet op Kerstsites.nl te staan. Na de aanmelding dient u eerst eenmaal op de verkregen linkcode te klikken alvorens uw site op Kerstsites.nl zal verschijnen.

Plaatsing van de linkcode van Kerstsites.nl op uw eigen site is verplicht! Hier wordt scherp op toegezien! Sites die weigeren de linkcode te plaatsen worden verwijderd.

Om in de lijst te blijven staan, dient u minimaal een bezoeker per week via uw eigen linkcode naar Kerstsites.nl te sturen (in de Kersttijd zou dit geen problemen mogen opleveren). Wanneer u langere tijd geen bezoekers naar Kerstsites.nl stuurt zal uw site niet meer op Kerstsites.nl te zien zijn, uw site blijft echter wel in de database staan. Zodra een bezoeker dan op uw site op uw linkcode klikt komt uw site meteen weer op Kerstsites.nl te staan.

Het is niet toegestaan om Kerstsites.nl te laden in een pop-up of pop-under. Sites die van deze constructie gebruik maken of op een andere manier "vals spelen" worden zonder waarschuwing vooraf verwijderd.

Het aantal IN en UIT
Als op uw site een bezoeker klikt op de link naar Kerstsites.nl wordt het aantal IN dat achter uw site staat met 1 verhoogd. Wanneer een bezoeker van Kerstsites.nl klikt op uw banner/link op Kerstsites.nl, dan wordt het aantal UIT met 1 verhoogd. Het aantal IN is het aantal bezoekers van uw site dat naar Kerstsites.nl toegaat, het aantal UIT is het aantal bezoekers dat van Kerstsites.nl naar uw site gaat. Een voorbeeld: achter uw site staat In: 16, Uit 56. Dit betekent dat er 16 bezoekers van uw site naar Kerstsites.nl gegaan zijn en dat u er 56 weer terug gekregen heeft. Deelname is in dit geval heel interessant. Het aantal IN en UIT wordt gemeten met unieke bezoekers per dag, als iemand op uw site bijvoorbeeld 10 keer op een dag op de link van Kerstsites.nl klikt, wordt hij toch als 1 bezoeker geteld, dit is om vals spelen te voorkomen, de bezoekers moeten echte bezoekers zijn en niet de webmaster van de betreffende site. De sites op Kerstsites.nl staan gerangschikt op aantal IN en daarna op aantal UIT. Om zo hoog mogelijk op Kerstsites.nl te komen staan kunt u een banner van Kerstsites.nl op een opvallende plaats op uw site plaatsen, waardoor er vanzelf meer bezoekers op zullen klikken. De aantallen IN en UIT zijn trouwens ook op te vragen wanneer u inlogt, u kunt dan niet alleen het aantal IN en UIT van deze week opvragen, maar ook het aantal IN en UIT vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld.

Eenmaal per week worden alle tellers weer op nul gezet zodat ook pas aangemelde sites de mogelijkheid hebben bovenaan te komen.

Kerstsites.nl | Banners | Site toevoegen | Site wijzigen